home
producten
track record
   voorwaarden
cv
aanbevelingen
[2]
Protcons B.V.
Tubasingel 22
2287 CM Rijswijk

06 2151 3699
huub@protcons.nl

KVK 27379345
RABO 01143933541
7 0 geheimhouding
7 1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 
8 0 Prijs
8 1 De prijzen van ProtCons BV zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
8 2 Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft ProtCons BV toch het recht BTW in rekening te brengen.
 
9 0 Betaling
9 1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door ProtCons BV anders is aangegeven, dient betaling van de door ProtCons BV verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Cursussen met ‘open inschrijving’ vormen hierop een uitzondering.
9 2 De betaling van een cursus met ‘open inschrijving’ dient vooraf en wel 14 dagen voor de aanvangsdatum te zijn voldaan.
9 3 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is ProtCons BV gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra ProtCons BV vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien ProtCons BV verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.
 
10 0 Auteursrecht
10 1 Het auteursrecht op de door ProtCons BV uitgegeven brochures en het project- en cursusmateriaal berust bij ProtCons BV, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ProtCons BV zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigdvuldigd.
 
11 0 Aansprakelijkheid
11 1 ProtCons BV verplicht zich de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. PROTCONS BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de van of via PROTCONS BV verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van onze opzet of grove nalatigheid.
11 2 De eventuele aansprakelijkheid van PROTCONS BV is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever / deelnemer aan PROTCONS BV voor de training verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
11 3 De aansprakelijkheid voor schade voor ProtCons BV is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. Elke aansprakelijkheid voor persoonlijke schade van deelnemers of bedrijfsschade of indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten bijvoorbeeld door vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
11 4 ProtCons BV is niet aansprakelijk voor schade welke is veroozaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
11 5 De opdrachtgever vrijwaart ProtCons BV en haar medewerkers of externe partijen die in naam van ProtCons BV training of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door ProtCons BV (op)geleverde wordt gemaakt.
 
12 0 Geschillen
12 1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht
12 2 Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.
12 3 Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van ProtCons BV.