home
producten
track record
   voorwaarden
cv
aanbevelingen
[1]
Protcons B.V.
Tubasingel 22
2287 CM Rijswijk

06 2151 3699
huub@protcons.nl

KVK 27379345
RABO 01143933541
1 0 Toepasbaarheid
1 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met ProtCons BV, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching, assessmentcenters en andere vormen van opleidingen, hierna te noemen ‘cursus’ of ‘coaching’.
1 2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door ProtCons BV.
 
2 0 Aanbieding en overeenkomst
2 1 Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor ProtCons BV.
2 2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en ProtCons BV komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding of in geval van ‘open inschrijvingen’ door ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier.
2 3 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.
 
3 0 Annulering door opdrachtgever
3 1 De opdrachtgever voor een cursus of coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus of coaching te annuleren per aangetekend verzonden brief.
3 2 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.
3 3 Bij annulering korter dan twee weken is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.
3 4 In geval de opdrachtgever danwel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 
4 0 Annulering door ProtCons BV
4 1 ProtCons BV heeft in geval van een cursus met ‘open inschrijving’ het recht om zonder opgave van redenen een cursus te annuleren danwel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan ProtCons BV betaalde bedrag.
 
5 0 Medewerking door de opdrachtgever
5 1 De opdrachtgever zal ProtCons BV steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke ProtCons BV noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.
5 2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever ProtCons BV apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die ProtCons BV aan de opdrachtgever ter kennis brengt.
 
6 0 Wijzigingen
6 1 Hoewel ProtCons BV een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is ProtCons BV tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
6 2 Een dergelijke instemming kan slecht uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.
6 3 Wanneer ProtCons BV instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door ProtCons BV steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch ProtCons BV behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door ProtCons BV gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur-uren, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.
VERVOLG OP VOLGENDE PAGINA
protcons011001.gif